Obowiązki podatników opodatkowanych w formie ryczałtu.

Obowiązki określone w ustawie dotyczą osób prowadzących działalność opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego oraz spółek gdzie wspólnicy są opodatkowani w ten sposób.

Zasady ustawowe

Należy zachować i archiwizować dowody kupna towarów a także prowadzenia zestawienia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Według odgórnie ustalonych reguł musimy zająć się spisem wyposażenia oraz prowadzenia osobno za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów. Ważne jest także przechowywanie wyżej określonego inwentarza i dowodów, będącego podstawą dokonywania wpisu do ewidencji, dowodów zakupu. Wszystkie dokumenty muszą znajdować się w miejscu określonym przez podatnika czy też podatników, mając na myśli siedzibę przedsiębiorstwa lub biuro rachunkowe, które zajmuje się prowadzeniem ewidencji danej firmy. Osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego mają obowiązek informowania w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy z wybranym biurem rachunkowym odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego wtedy gdy to biuro zajmuje się naszą ewidencją. W dokumencie należy zawrzeć nazwę i adres biura czyli miejsce w którym przechowywane są nasze dokumenty.

Zwolnienie z opłaty ryczałtu

Są wyjątki w przypadku których nie musimy prowadzić ewidencji. Zwolnieni z niej są podatnicy otrzymujący przychody w postaci osiągniętych lub postawionych do dyspozycji tego podatnika w danym roku pieniędzy i innych wartości materialnych a także wartości otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń z najmu, dzierżawy (i umów o podobnym charakterze) jeśli ich wartość jest określona w umowie zawartej w formie pisemnej.

 

Z kolei obowiązek prowadzenia zestawienia wyposażenia jest niewiążący dla podatników osiągających przychody w postaci otrzymanych lub pozostawionych do użytku w danym roku podatnikowi pieniędzy i innych wartości finansowych, wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych korzyści z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy a także umów o podobnym charakterze.

 

Jeśli podatnik otrzymuje przychody z innej, pozarolniczej działalności gospodarczej, lista wyposażenia powinna składać się tylko i wyłącznie z tym związaną z pozarolniczą działalnością.

Okazuje się więc że mimo uważania ryczałtu ewidencjonowanego za uproszczoną formę rozliczania się z urzędem skarbowym mamy kilka zadań do wykonania lub dopilnowania aby prosperować zgodnie z literą prawa.

Powiązane artykuły