Karta podatkowa

Rozliczanie się za pomocą karty podatkowej polega na uiszczaniu stałej opłaty niezależnie od uzyskanych przychodów. Karta jest najlepszym rozwiązaniem w przedsiębiorstwie zatrudniającym niewiele osób i znajdującym się w mniejszej miejscowości.

 

Zasady prowadzenia karty

 

Plusem rozliczania się za pomocą karty podatkowej jest zwolnienie z przymusu prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak płatnik musi na prośbę klientów wydawać im paragony i faktury (określone odrębnym kodeksem) które określają sprzedaż produktu, wyrobu lub usługę i musi on te dokumenty archiwizować przez 5 lat podatkowych biorąc pod uwagę koniec roku w którym wystawiono dokument. Należy też prowadzić księgę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób w firmie według ustalonych zasad.

 

Warunki rozliczania się za pomocą karty podatkowej

 

Po pierwsze płatnik musi złożyć podanie o umożliwienie płacenia ryczałtu w tej formie.

Należy sięgnąć też do tabeli dołączonej do ustawy o uiszczaniu podatku dochodowego i skonfrontować podstawione nam wymagania z rzeczywistością. Należy taką informację dołączyć do składanego wniosku.

Kolejnym wymogiem jest brak eksploatacji osób nie zatrudnionych w firmie na podstawie umowy o pracę a także jeśli chodzi o usługi pełnione przez inne przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest korzystanie z usług specjalistycznych czyli tych, które nie wchodzą w zakres naszej działalności a będące niezbędnymi do funkcjonowania firmy.

Nie można też prowadzić poza wybranym rodzajem działalności innych pozarolniczych czynności (a tego typu zgłoszona działalności nie może być prowadzona poza terenem RP) a nasz małżonek nie może zajmować się tym samym procederem.

Kolejną regułą jest nie wytwarzanie towarów objętych podatkiem akcyzowym.

 

Zatrudnienie w firmie a przepisy

 

Przy definiowaniu zatrudnienia w firmie warto zapoznać się z artykułem 25 ustawy o podatku ryczałtowym ponieważ określono w nim jakich osób nie trzeba brać pod uwagę przy określaniu ich ilości a od czego zależy kwota wpłacana w formie karty podatkowej.

 

Informacje praktyczne

 

Wnioski o kartę podatkową muszą być złożone do 20 stycznia roku podatkowego (rozliczenie następuje za pomocą zeznania PIT-16). Jeśli dopiero rozpoczynamy działalność musimy złożyć wniosek odpowiedniemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed jej rozpoczęciem, można też dołączyć go do podania o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uzyskamy wtedy decyzję o wysokości podatku i terminie jego zapłaty.

Jeśli nie zdążymy do 20 stycznia zgłosić likwidacji firmy albo gdy nie wybierzemy interesującej nas formy rozliczania się z fiskusem uważa się, że działalności nie zmieniła formy opodatkowania. Przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek musi złożyć jeden ze wspólników.

Do 31 stycznia czyli po upływie roku podatkowego płatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym deklarację czyli PIT-16A.

Po ustaleniu przez urząd kwoty, którą musimy uiścić w ramach karty podatkowej możemy nie zgodzić się z jej wysokością i wtedy można zrzec się tej formy opodatkowania. Należy to uczynić w ciągu 14 dni do daty doręczenia decyzji oraz przeprowadzić ewidencję, płacąc podatek od odnotowanych przychodów lub zaprowadzić księgi ewidencyjne płacąc podatek na zasadach ogólnych.

Powiązane artykuły