Formy opodatkowania PIT: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, zasady ogólne

Osoby fizyczne (także współwłaściciele spółki osobowej typu jawnego, partnerskiego, komandytowego i komandytowo-akcyjnego) mogą dopasować sobie jedną z czterech form opodatkowania czyli na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów które znajdują się w ewidencji albo na zasadzie karty podatkowej.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem jeśli już otrzymujemy dochody z działalności firmy ponieważ co miesiąc musimy płacić stałą stawkę niezależną od wysokości zarobku. Obostrzenia na które musimy uważać w wypadku wyboru karty podatkowej to rodzaj wykonywanych usług. Ta karta staje się ograniczeniem dla przedsiębiorcy ponieważ restrykcyjnie określa ilość pracowników. Kolejnym zakazem jest brak możliwości zajmowania się innym rodzajem pozarolniczej działalności i prowadzenia przez współmałżonka działalności w tej samej kategorii.

Kartę podatkową powinny wybierać osoby, które prowadzą jednoosobowy biznes lub spółkę cywilną mieszczącą się w limitach stanu zatrudnionych w niej osób.

Dużym plusem rozliczania się w formie karty podatkowej jest brak przymusu prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Rachunki i faktury wystawia się tylko na prośbę klienta. Kopie tych dokumentów musimy archiwizować przez pięć lat podatkowych biorąc pod uwagę koniec roku, w którym wystawiono paragon lub fakturę.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest symplifikacją rozliczania się z urzędem skarbowym. Podatkiem objęty jest przychód a jego wysokość określana jest za pomocą ustalonych stawek, czyli kolejno: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% które podlegają profilowi firmy. Co więcej nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów. Naszym jedynym obowiązkiem sprawozdawczo-ewidencyjnym jest nadzorowanie przychodów. Należy pamiętać o archiwizowaniu dowodów zakupu towarów. Ryczałt należy płacić co miesiąc lub co kwartał. Zeznanie podatkowe czyli PIT-28 składa się do końca stycznia za rok poprzedni. Wybór ryczałtu jest dostępny tylko dla osób, których obroty nie przekraczają 150 tys. euro rocznie.

Podatek liniowy

Zasady opłacania podatku liniowego są bardzo proste, płaci się 19% wartości dochodu. Jeśli wybierzemy tą formę opodatkowania będzie dotyczyła wszystkich prowadzonych działalności (oprócz spółek kapitałowych).

Prowadząc spółkę to obostrzenie dotyczy także wspólników. Nasz wybór nakłada na nas obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz odprowadzania (miesięcznie lub kwartalnie) zaliczek na podatek dochodowy i oczywiście składania rocznych zeznań PIT-36L do końca kwietnia roku kolejnego.

Zasady ogólne

Zasady ogólne są uniwersalną formą rozliczania się z fiskusem. Dotyczą przedsiębiorców indywidualnych i wspólników spółek osobowych. Podstawą obliczenia podatku jest dochód: nieprzekraczający 85,528 zł i wynosi wtedy 18% odejmując kwotę zmniejszającą podatek (-556,02zł). Jeśli jednak dochód przekracza tę kwotę płacimy 14,839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85,528 zł. Wybierając podatek na zasadach ogólnych trzeba prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów a także odprowadzania co miesiąc lub kwartał zaliczek na podatek dochodowy i składania zeznania PIT-36 do końca kwietnia roku następnego. Zaliczka obliczana jest na zasadzie dochodu obliczonego na początku roku, pomniejszonego o zaliczki zapłacone we wcześniejszych miesiącach w danym roku.

Powiązane artykuły